Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 129664

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania

- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, fax,


- delegacje służbowe,


- praca biurowa w systemie osmiogodzinnym, jednozmianowa, • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- pomieszczenie biurowe,


- praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania dot. akt osobowych policjantów KWP z siedzibą w Radomiu, OPP w Radomiu i w Płocku, SPPP w Ostrołęce, SPKP w Radomiu, a także komendantów powiatowych/miejskich Policji i ich zastępców, w tym przygotowuje do wysłania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, akta osobowe policjantów, którzy zostali przeniesieni do pełnienia służby w innych jednostkach organizacyjnych Policji
 • Realizuje raporty policjantów o podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą, o udzielanie urlopu okolicznościowego oraz urlopów związanych z rodzicielstwem
 • Opracowuje wnioski o nadanie orderów, odznaczeń państwowych, medali i odznak resortowych, oraz uczestniczy w uroczystym wręczeniu przyznanych wyróżnień
 • Realizuje raporty policjantów KWP z siedzibą w Radomiu, OPP w Radomiu i w Płocku, SPPP w Ostrołęce, SPKP w Radomiu a także komendantów powiatowych/miejskich Policji i ich zastępców informujące o wydarzeniach zaistniałych w życiu osobistym i rodzinnym policjantów
 • Obsługuje moduł kadrowy bazy lokalnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) w zakresie rejestracji i aktualizacji danych osobowo-kadrowych dotyczących policjantów KWP z siedzibą w Radomiu, OPP w Radomiu i w Płocku, SPPP w Ostrołęce, SPKP w Radomiu oraz komendantów powiatowych/miejskich Policji i ich zastępców funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
 • Dokonuje sprawdzeń w aktach osobowych i sporządza informacje o wysłudze do wypłaty nagrody jubileuszowej dla policjantów KWP z siedzibą w Radomiu, OPP w Płocku i w Radomiu, SPPP w Ostrołęce, SPKP w Radomiu, a także komendantów powiatowych i miejskich Policji oraz ich zastępców funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu oraz na podstawie archiwalnych akt osobowych, dokonuje sprawdzeń i sporządza: zaświadczenia, świadectwa służby, opinie o służbie, notatki z przebiegu służby
 • Potwierdza ważność dokumentów służbowych pracowników Policji KWP z siedzibą w Radomiu, OPP w Radomiu i w Płocku, SPPP w Ostrołęce, SPKP w Radomiu (legitymacja pracownika Policji) oraz realizuje wnioski o wydanie/wymianę legitymacji służbowej policjanta
 • Prowadzi zbiór oświadczeń o stanie majątkowym policjantów Wydziału Kadr i Szkolenia KWP z siedzibą w Radomiu, prowadzi wykaz, sporządza wymagane informacje w przedmiotowym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Znajomość Ustawy o Policji, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych, Ustawy Kodeks pracy;
 • Umiejętności: praca w zespole, komunikatywność, organizacja pracy własnej, interpretacja obowiązujących przepisów, szybkość działania
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty pracy

26 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Radom

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Placówki i poza nią. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń...

26 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, I piętro, budynek A, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, Kontakty zewnętrzne: klienci indywidualni, samorządy lokalne, kombatanci, organizacje i stowarzyszenia. Windy w budynku przystosowane dla potrzeb...

26 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro I, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty z pracownikami urzędu oraz klientami zewnętrznymi. Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z...