Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 139833

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie inspektortu.


Wykonywanie zadań pod presja czasu.


Stanowisko pracy zlokalizowane na 4 piętrze w budynku urzędu z windą


Stanowisko wyposażone  w komputer oraz urzadzenia biurowe, praca przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy ( powyżej 4 godzin dziennie)


Kontakty z pracownikami jednostek zezwnętrznych ( ZUS, Izba skarbowa, Urzad Wojewódzki, GIF)


 


 

Zakres zadań

 • prowadzi rachunkowości jednostki ( prowadzi całości dokumentów finansowo-księgowych związanych z pełna księgowością syntetyczną i analityczną z uwzględnieniem budżetu zadaniowego, dokumentacji ubezpieczeniowej – ZUS, podatkowej );
 • sporządza plany finansowe jednostki w podziale na paragrafy i zadania, dokonuje niezbędnych zmian w planie finansowym w porozumieniu z kierownikiem jednostki;
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z planem jednostki a także z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 • rozlicza należności i zobowiązania pieniężne, w tym także listy płac;
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;;
 • dokonuje dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • opracowuje, aktualizuje i kontroluje realizację procedur dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowej jednostki;
 • sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe w tym także w układzie zadaniowym;
 • obsługuje programy i systemy związane z bankowością elektroniczną, systemem TREZOR, programem kadrowo – płacowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie bądź inne zgodne z art. 54 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości, a także przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych administracji rządowej
 • doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych administracji rządowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, ustawy Prawo farmaceutyczne
 • znajomość systemu TREZOR, PŁATNIK
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • komunikatywność, samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
 • znajomość pakietu MS Office