Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 139506

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro VI, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, permamentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, kontakty zewnętrzne z: jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Departamentem Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • kontroluje jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • kontroluje jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań dotyczących wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i wykonywanych adopcji
 • prowadzi postępowania administracyjne w celu przygotowania projektów decyzji o wydaniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie lub wyrażeniu zgody na likwidację placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
 • nadzoruje i kontroluje samorządy gminne w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • sporządza sprawozdania rzeczowo - finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego i przekazuje je właściwemu ministrowi
 • prowadzi postepowania wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków związanych z działalnością jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo, administracja, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji
lub:
w pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub innych instytucjach zajmujących się problematyką dziecka i rodziny
 • Znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty pracy

15 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...

08 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, bud. C parter, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, kontakty zewnętrzne z: klientami, stronami postępowań. Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami,...

04 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, bud. A, I piętro, praca powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Kontakty zewnętrzne: z jednostkami samorządu terytorialnego, służbami, organizacjami i stowarzyszeniami, firmami wydawniczymi i...