Inspektor zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 138480

Warunki pracy


 • Praca w terenie
 • Nietypowe godziny pracy
 • Szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje,zapylenie)
 • Zagrożenie korupcją
 • Permamentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np; obywatele, przedsiębiorstwa)
 • Narażenie na zagrożenia techniczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji lektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą
 • Częste podróże do miejsc, które mogą byc nieprzystosowane dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach
 • Pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób majacych trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszajacych się na wózkach
 • Obsługa monitorów ekranowych powyżej 4 godziny dziennie
 • Praca na tym stanowisku wymaga przeprowadzenia kontroli na powierzchni
 • Praca na wysokości do 3 m

  • Budynek urzędu posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzbami, w tym z niepełnosprawnością ruchową, zgodnie z Deklaracją dostępności Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach: -wszystkie wejścia do budynku są z poziomu gruntu
  • przy wejściach głównych zainstalowane są systemy przywoławcze dla osób niepełnosprawnych
  • budynek wyposażony jest w ogólnodostępne windy wyposażone w przyciski z oznaczeniem w języku Brailla
  • na parkingu wydzielone są miejsca dla niepełnosprawnych
  • w budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM)
  • do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującymi psem przewodnikiem


Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole, w zakresie wnikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroli zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z planem ruchu i koncesją oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganymi dokumentami i przepisami.
 • Rozpatruje wnioski dotyczące: zaopiniowania koncesji wydawanych przez starostę w zakresie prowadzenia ruchu zakładu górniczego, projektów zagospodarowania złóż i dodatków do tych projektów, jak również wnioski dotyczące uzgadniania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji wydawanych przez starostę w aspekcie zakresu i sposobu likwidacji zakładu górniczego, celem przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu.
 • Opracowuje projekty opinii dotyczących potencjalnego przewidywanego wpływu robót górniczych zakładu górniczego na położone w granicach terenu górniczego nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, celem przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu w tym zakresie.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów z uwzględnieniem tytułu prawnego do nieruchomości na których realizowana jest działalność górnicza, w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk dyrektora Urzędu
 • Uczestniczy w oględzinach miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie oraz nadzorowaniu prowadzonych akcji ratowniczych w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje postępowanie oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, właściwego dokumentowania pracy Urzędu. w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe, podziemne lub wyższe o profilu geologicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w ruchu zakładu górniczego jako: osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub
geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub organach administracji publicznej w specjalności geologicznej
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach górniczych lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych lub podziemnych zakładach
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa.
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu Word i arkusza kalkulacyjnego.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lutracyjne, jeżli urodziła sie przed 1 sierpnia 1972
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe