Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 135020

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa 
 • przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • zagrożenie korupcją
 • stres zwiazany z obsługą klientów zewnętrznych
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty uzgodnień odstąpienia lub braku konieczności/konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdy realizacja dokumentu nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
 • Przygotowuje projekty pism uzgadniających zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektów zmian studium, projektów planów, programów, strategii itp. opracowywanych przez różne organy w ramach strategicznej oceny.
 • Przygotowuje opinie do projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów planów, programów, strategii itp. wraz z prognozą w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu uzgodnień projektów zmian studium, projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wpływu na ochronę przyrody obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowane lub wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustaw: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (….)
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Excel), poczty elektronicznej, Internetu, korzystania z zasobów informacji przestrzennej
 • Umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia
 • Umiejętność czytania map różnego rodzaju
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia z zakresu obsługi programów informatycznych, w tym oprogramowania GIS
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Odporność na stres
 • Asertywność
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji