Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Skarżysko-Kamienna
Ogłoszenie o naborze Nr 137890

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu i w terenie, wymagająca umiejętności pełnej obsługi, naprawy i wykorzystania sprzętu informatycznego, praca złożona, wymagająca posiadania umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów, kreatywności, postępowania w sytuacjach bezprecedensowych, wymagająca dyspozycyjności, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, wielozadaniowość, stres.
Praca w nowoczesnym budynku, posiadającym windę, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Administrowanie systemem rejestracji korespondencji radiowej i telefonii IP na stanowiskach kierowania, nadzorowanie urządzeń łączności i urządzeń mobilnych,
 • Administrowanie aplikacjami bazodanowymi, przetwarzającymi dane osobowe i dane wrażliwe dostępne w sieci PSTD (SWD, SWOP, KSIP, RSOW, ERCDŚ, WIU, Ewidencja) oraz w sieci Internet,
 • Administrowanie sieciami LAN/MAN/WAN (PSTD, PSTDN, OST112, CWI, WWI),
 • Konfigurowanie stanowisk komputerowych, w tym stanowisk niejawnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji tych systemów (SWB i PBE) oraz w wymaganiach dotyczących standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w policji w zakresie informatyki i łączności,
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu poprawnej i bezpiecznej eksploatacji stanowisk dostępowych,
 • Udział w procesie opracowania dokumentów szacowania ryzyka naruszeń bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jawnych oraz niejawnych w jednostce,
 • Zapewnienie i utrzymanie w ciągłości działania awaryjnego zasilania gwarantowanego w jednostce, mającego wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych informacji poprzez monitorowanie pracy tego systemu i zgłaszanie uszkodzeń,
 • Administrowanie i nadzór nad elektronicznym system kontroli dostępu osób, kontroli kluczy, sygnalizacji włamań i napadu, tworzenie kopii zapasowych,
 • Administrowanie i nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego jednostki, w szczególności konfiguracja i utrzymanie systemu, zabezpieczenia fizyczne, konfiguracja urządzeń, utrzymanie ciągłości działania,
 • Pełnienie roli administratora systemów niejawnych ODN, SNP,
 • Kontrolowanie sprawności systemów i urządzeń w serwerowniach i akumulatorowni oraz systemów klimatyzacji w tych pomieszczeniach,
 • Organizowanie, modernizowanie i utrzymanie w sprawności technicznej policyjnych systemów informatycznych w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej i jednostce podległej,
 • Ochrona danych indywidualnych nośników danych poprzez konfigurowanie, ewidencjonowanie, usuwanie, szyfrowanie nośników danych (w szczególności pamięci przenośne, dysków przenośnych, laptopów, telefonów komórkowych), zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
 • Uczestniczenie w audytach dotyczących ochrony danych osobowych w systemach informatycznych i zapewnienie przestrzegania procedur związanych z ochroną informacji niejawnych w nadzorowanych systemach,
 • Organizowanie systemów informatycznych w sytuacjach kryzysowych, akcjach doraźnych, operacjach policyjnych oraz współdziałanie z innymi służbami poza policyjnymi w tym zakresie,
 • Prowadzenie prac mobilizacyjno-obronnych w zakresie organizacji systemów informatycznych na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 • Dokonywanie okresowego przeglądu technicznego urządzeń teleinformatycznych, komputerów pod względem zainstalowanego oprogramowania,
 • Dokonywanie analizy i składanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały informatyczne w KPP Skarżysko-Kamienna do jednostki nadrzędnej,
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego i materiałów informatycznych,
 • Instalowanie nowych urządzeń peryferyjnych do stanowiska komputerowego (drukarki, skanery i inne), wymiana zużytych tonerów, tuszy i innych materiałów,
 • Usuwanie uszkodzeń awaryjnych. W przypadku poważniejszych uszkodzeń w sprzęcie, kierowanie go do jednostki nadrzędnej,
 • Wykonywanie nowych instalacji oraz przeniesień stanowisk komputerowych,
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi jednostki nadrzędnej w zakresie eksploatacji systemów informatycznych,
 • Udział w kontrolach i przeglądach i inwentaryzacjach dokonywanych przez jednostkę nadrzędną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki lub administratora sieci teleinformatycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli " ściśle tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli " ściśle tajne"
 • Umiejętność obsługi technicznej sprzętu informatyki w zakresie obsługi sieci komputerowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji w sieciach teleinformatycznych
 • Znajomość budowy urządzeń informatycznych zwiazanych z naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność planowania.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą Confidental UE/EU Confidental
 • Prawo jazdy kategorii "B"