Młodszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 137687

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda.

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę prawną postępowań windykacyjnych
 • wprowadza wnioski dotyczące spraw upadłościowych zobowiązanych do Krajowego Rejestru Zadłużonych i obsługa procedur z tym związanych
 • prowadzi czynności wyjaśniające i zastępstwo procesowe przed sądami w sprawach związanych z postępowaniami windykacyjnymi
 • prowadzi korespondencję z organami egzekucyjnymi
 • współpracuje z Radcą Prawnym WITD w przypadkach wymagających jego opinii
 • systematycznie analizuje tablicę ogłoszeń KRZ pod kątem publikowania ogłoszeń o upadłości dot. zobowiązanych w sprawach prowadzonych przez WFK

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w tym 2 lata doświadczenia zawodowego w organach egzekucyjnych
 • Bardzo dobra znajomość procedury administracyjnej oraz przepisów prawa z zakresu transportu drogowego, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego
 • znajomość ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • znajomość ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
 • znajomość ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia
 • znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy na komputerze w środowisku WINDOWS, szczególnie w zakresie Excel
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presja czasu
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność