Psycholog

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 139040

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy
monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Stanowisko pracy w Sekcji Psychologów usytuowane jest na parterze  w kompleksie budynków KWP w Radomiu który jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W pokoju kilkuosobowym, wyposażonym
w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania sie wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami. Na stanowisku występują następujące czynniki: krajowe wyjazdy służbowe ze
zmienną częstotliwością do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze (przywejściu głównym, obok wind).
Wejście do kompleksu budynków KWP w Radomiu mieszczących się przy ul. 11-go Listopada 37/59 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • udziela pomocy psychlogicznej w formie porady psychologicznej, grupowego odreagowania psychicznego, grup wsparcia i interwencji kryzysowej.
 • udziela pierwszej pomocy emocjonalnej w szczególności w formie: diagnozy podstawowych potrzeb policjanta lub pracownika w konkretnej sytuacji kryzysowej i podjęcia lub zainicjowania działań zmierzających do ich zaspokojenia; przeprowadza indywidualne odreagowanie emocjonalne policjanta lub pracownika; omawia z policjantem lub pracownikiem sytuację kryzysową będącą źródłem jego reakcji psychofizycznych oraz możliwych jej konsekwencji; przeprowadza działania zmierzające do zapewnienia policjantowi lub pracownikowi wspracia ze strony bliskich mu osób
 • prowadzi psychoedukację ukierunkowaną na profilaktykę chorób i zaburzeń oraz promocję zdrowia psychicznego w formie: wykładów (w tym wykładów interaktywnych), konferencji lub seminariów, warsztatów lub treningów, publikacji materiałów, opracowywania poradników, broszur lub ulotek.
 • prowadzi psychoterapię w formie indywidualnych lub grupowych sesji z policjantem lub pracownikiem Policji.
 • sporządza psychologiczną analizę samobójstwa lub usiłowania samobójstwa przez policjanta lub pracownika Policj
 • sporządza dokumentację z prowadzonych czynności.
 • wykonuje zadania z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność komunikowania się
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzj
 • Umiejętność trafnej analizy, oceny i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność radzenia sobie w stresujacych sytuacjach
 • Umiejętność kreatywnego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 2 pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe, kursy lub szkolenia z zakresu prowadzenia psychoterapii, interwencji kryzysowej, prowadzenia szkoleń, treningów, warsztatów
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym