Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 137253

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała –siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy
monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Stanowisko pracy w Sekcji Zamówień Publicznych usytuowane jest na VIII piętrze budynku „A” w kompleksie budynków KWP w Radomiu który jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W pokoju kilkuosobowym, wyposażonymw meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania sie wewnątrz
budynku pomiędzy pokojami i piętrami.Na stanowisku występują następujące czynniki: krajowe wyjazdy służbowe ze zmienną częstotliwością na zewnętrzne szkolenia.
W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób z
niepełnosprawnościami znajduje się na parterze (przy wejściu głównym, obok wind).
Wejście do kompleksu budynków KWP w Radomiu mieszczących się przy ul. 11-go Listopada 37/59 jest dostosowane do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających
poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.


 

Zakres zadań

 • Weryfikuje opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia co do zgodności z obowiązującymi przepisami, przygotowuje SWZ, sporządza i zamieszcza w szczególnośći: ogłoszenia o zamówieniu, o zmianie ogłoszenia, o wyniku postępowania, o udzieleniu zamówienia, o wykonaniu umowy na platformie e- Zamówienia odpowiednio w BZP lub przekazuje do publikacji w Dz.U.U.E., przekazuje informację o złożonych ofertach Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, weryfikuje i waliduje elektroniczne podpisy, pobiera paczki archiwizacyjne elektronicznych dokumentów
 • Koordynuje proces zakupowy przy użyciu platformy zakupowej używanej przy elektronicznych zamówieniach
 • Koordynuje prawidłowe prowadzenie dokumentacji
 • Kontroluje poprawność merytoryczną dokumentów przygotowywanych w związku z przeprowadzanymi zamówieniami
 • Koordynuje czynności związane z poprawnością merytoryczną dokumentów przygotowywanych w związku z przeprowadzanymi zamówieniami oraz czynności związane z przygotowaniem i zawarciem umów
 • Koordynuje przebieg przydzielonych procedur przetargowych od początku do końca
 • Koordynuje procesem powstałym w wyniku wniesionych przez wykonawców odwołań do KIO bądź skarg do sądu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Ugruntowana wiedza z zakresu stosowanych przepisów unijnych i krajowych z dziedziny zamówień publicznych
 • Wiedza ogólna z zakresu KSH, KC
 • Biegłe posługiwanie się właściwymi systemami i narzędziami informatycznymi: z zakresu działania platform zakupowych i obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Wykazywanie zaawansowanych umiejętności praktycznych niezbędnych do sprostowania złożonym i rzadziej wykonywanym zadaniom oraz rozwiązywanie problemów, z zastosowaniem innowacyjnych metod i podejść
 • Umiejętność odgrywania czynnej roli w komisji oceniającej oferty
 • Nastawienie na rozwój swoich umiejętności
 • Sumienność i dokładność oraz odporność na stres, samodzielność działania i dobra organizacja pracy
 • Poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność rozwiązywania problemów stanowczość/ pewność siebie, umiejętność przekonywania i poprawnego wnioskowania
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Umiejętność współpracy oraz świadomość organizacyjna
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i kryzysowych
 • Nastawienie na cel i realizację wyznaczonych zadań
 • Komunikatywność, kreatywność, samodzielność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych