Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 130330

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku  podczas  pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
 • praca w biurze i w  terenie  ( teren działania Rejonu).  

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń Biurowych,   
 • wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych  warunkach atmosferycznych,
 • podczas pobytu w terenie konieczność przebywania  pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • Prowadzi bieżąca analizę realizacji planu rzeczowo –finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg, przygotowuje i nadzoruje propozycje planów robót krótko i średniookresowych,
 • Współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu kontroli i odbioru robót z zakresu bieżącego, letniego i zimowego utrzymania dróg w systemie obszarowym
 • Współpracuje z Policją, Strażą Pożarną, organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zbiera i weryfikuje dane o ruchu i zdarzeniach na drogach. Przygotowuje dokumenty i współpracuje z brokerem ubezpieczeniowym w sprawach związanych z wypadkami i szkodami komunikacyjnymi
 • Uczestniczy w komisjach odbioru robót zleconych
 • Przygotowuje plany wycinki drzew, prowadzi konieczne uzgodnienia w urzędach gmin, koordynuje plany nasadzeń nowych drzew oraz zbiera informacje dla GUS
 • Prowadzi sprawy związane z ewidencją dróg - obsługuje program Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu,
 • Obsługuje programy specjalistyczne do Generalnego Pomiaru Ruchu. Współpracuje z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN) ,
 • Prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwodnieniowych oraz zbiera i weryfikuje dane dotyczące śmiertelności zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość aktów prawnych: Ustawa o drogach publicznych, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Kielcach,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS-Office (Word, Excel),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawnych - Rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,

Podobne oferty pracy

28 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) stres związany z obsługa klientów zewnętrznych wykonywanie zadań pod presją...

26 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - praca na wysokości powyżej 3 metrów; - prowadzenie pojazdów służbowych; - wyjazdy służbowe do pracy w terenie; - wymuszona pozycja ciała; - praca przy...

24 lis 2023

Oferta pracy Starachowice

Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz praca w terenie – w obiektach na obszarze województwa świętokrzyskiego. Miejsce i otoczenie...