Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 135368

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności,
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
 • Praca w biurze i w  terenie  ( teren działania Rejonu).  

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń Biurowych,   
 • Wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,  warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • Praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych  warunkach atmosferycznych,
 • Podczas pobytu w terenie konieczność przebywania  pod ruchem i w hałasie.
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie    https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci 

Zakres zadań

 • prowadzi bieżąca analizę realizacji planu rzeczowo –finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg, przygotowuje i nadzoruje propozycje planów robót krótko i średniookresowych,
 • współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu kontroli i odbioru robót z zakresu bieżącego, letniego i zimowego utrzymania dróg w systemie obszarowym,
 • współpracuje z Policją, Strażą Pożarną, organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zbiera i weryfikuje dane o ruchu i zdarzeniach na drogach. Przygotowuje dokumenty i współpracuje z brokerem ubezpieczeniowym w sprawach związanych z wypadkami i szkodami komunikacyjnymi,
 • uczestniczy w komisjach odbioru robót zleconych,
 • przygotowuje plany wycinki drzew, prowadzi konieczne uzgodnienia w urzędach gmin, koordynuje plany nasadzeń nowych drzew oraz zbiera informacje dla GUS,
 • prowadzi sprawy związane z ewidencją dróg - obsługuje program Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu,
 • obsługuje programy specjalistyczne do Generalnego Pomiaru Ruchu. Współpracuje z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN) ,
 • prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwodnieniowych oraz zbiera i weryfikuje dane dotyczące śmiertelności zwierząt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość aktów prawnych: Ustawa o drogach publicznych, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Kielcach
 • Umiejętność obsługi pakietu MS-Office (Word , Excel),
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawnych - Rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

Podobne oferty pracy

20 mar 2024

Oferta pracy Starachowice

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...

13 mar 2024

Oferta pracy Starachowice

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie korupcją stres zwiazany z obsługą klientów zewnętrznych Zakres zadań...