Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 137216

Warunki pracy

Praca biurowa, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Naturalne i sztuczne oświetlenie, budynek nie posiada windy.


Praca w terenie, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych.

Zakres zadań

 • Kontroluje warunki służby i pracy.
 • Na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń.
 • Prowadzi postępowania powypadkowe.
 • Sporządza i przedstawia pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych.
 • Doradza w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz dobiera najwłaściwsze środki ochrony zbiorowej lub indywidualne.
 • Bierze udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • Opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp
 • Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Analiza i interpretacja przepisów
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty pracy

07 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Instruktor higieny

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku

Lipsko

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), administracyjne Wymagania inne: