Starszy inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 137459

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro VII, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, kontakty zewnętrzne: z pracownikami organów I instancji, stronami postępowań, potencjalnymi inwestorami oraz sądami administracyjnymi.


Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania odwoławcze i zażaleniowe od decyzji i postanowień organów I instancji wydanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego
 • prowadzi postępowania nadzwyczajne jako organ I instancji w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania, zmiany decyzji wydanych na bazie Prawa budowlanego
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia wojewody (i reprezentuje wojewodę przed sądem)
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w celu udzielenia odpowiedzi na interwencje wpływające do oddziału z zakresu przestrzegania przepisów Prawa budowlanego
 • przeprowadza kontrole organów I instancji
 • weryfikuje i koryguje dane zawarte w Rejestrze Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub co najmniej 6 miesięcy na stanowisku merytorycznym w obszarze budownictwa
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty pracy

28 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, bud. A, II piętro, praca powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze, kontakt z jednostkami zewnętrznymi (samorządy lokalne, stowarzyszenia, firmy wydawnicze, poligraficzne, itp.). Windy w budynku przystosowane...

28 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała –siedząca. Wymagany wysiłek fizyczny przy rozmiesczaniu materiałów oraz sprzętu na terenie magazynu. Stanowisko pracy...

20 maj 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, bud. A, piętro IV, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty zewnętrzne: z pracownikami samorządów terytorialnych, pracownikami NBP, BGK, wnioskodawcami, pracownikami TBD- Systemy...