Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 133175

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania

- praca z wykorzystaniem urzadzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks;


- praca biurowa w sytemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa.



 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.

- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- pomieszczenie biurowe;


- praca przy monitorze ekranowym.


 

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji wykonywanych przez jednostki Policji garnizonu mazowieckiego oraz prowadzi niezbędną dokumentację w tym zakresie
 • Dokonuje szczegółowej weryfikacji pod względem formalnym i logicznym danych statystycznych rejestrowanych przez jednostki Policji garnizonu mazowieckiego oraz sprawuje nadzór nad tymi jednostkami w zakresie prawidłowej rejestracji statystycznej przestępczości i prowadzi niezbędną dokumentację w tym zakresie
 • Realizuje zadania wynikające z obsługi Help- Desk na lini KWP-KGP oraz KWP- KMP/KPP
 • Przygotowuje dane statystyczne dla osób ubiegających się o dostęp do informacji publicznych
 • Opracowuje miesieczne biuletyny statystyczne oraz przygotowuje i udostępnia zestawienia statystyczne dla potrzeb kierownictwa i wydziałów KWP
 • Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi systemów policyjnych
 • Wprowadza do policyjnych baz danych rejestracje na rzecz wydziałów służby kryminalnej KWP z siedzibą w Radomiu
 • Realizuje typowania osób, pojazdów, dokumentów, rzeczy, związków dla jednostek podległych KWP z siedzibą w Radomiu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy,
zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Umiejętność: analitycznego myślenia, pracy w zespole, komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi podstawowych policyjnych baz danych
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie policyjnych baz danych
 • znajomość obsługi systemu KSIP
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

26 lut 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, budynek „A” ŚUW, VI piętro, praca w terenie (wyjazdy na kontrole), stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty zewnętrzne: z...

22 lut 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu – budynek C, V piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, obsługa urządzeń biurowych. Windy w budynku przystosowane do przemieszczania...

20 lut 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, fax, - praca biurowa w systemie osmiogodzinnym, jednozmianowa, Miejsce...