Starszy inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 139639

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, parter, w równoważnym sytemie czasu pracy– 12 godzinnym, praca zmianowa, praca w nocy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej wymuszonej, praca wymagająca koncentracji, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej umiejętność działania pod presją czasu i w stresie, obsługa urządzeń łączności radiowej, kontakty z: Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Szefem Obrony Cywilnej Kraju, Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, samorządem terytorialnym, administracją zespoloną i niezespoloną, sąsiednimi województwami, mediami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, indywidualnymi klientami.
Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • prowadzi całodobowy monitoring oraz analizę bieżącej sytuacji na terenie województwa w zakresie bezpieczeństwa i występujących zagrożeń, uruchamia procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych zawarte w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego,
 • współpracuje z podmiotami zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, organami administracji niezespolonej oraz z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego,
 • sporządza informacje w zakresie wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, zagrożenia środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego,
 • prowadzi analizy i prognozy wystąpienia negatywnych zdarzeń na obszarze województwa z wykorzystaniem narzędzi i systemów dostępnych w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • współdziała w aktualizacji bazy teleadresowej na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • obsługuje całodobowo numer informacyjno – koordynacyjny 987 w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • realizuje zadania z zakresu Stałego Dyżuru oraz uczestniczy w ćwiczeniach i treningach organizowanych w celu doskonalenia działania administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych i na potrzeby obronne państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustaw z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • Znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty pracy

15 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...

08 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu, bud. C parter, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, kontakty zewnętrzne z: klientami, stronami postępowań. Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami,...

04 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, bud. A, I piętro, praca powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Kontakty zewnętrzne: z jednostkami samorządu terytorialnego, służbami, organizacjami i stowarzyszeniami, firmami wydawniczymi i...