Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 139811

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Stanowisko pracy w Wydziale Kadr i Szkolenia usytuowane jest na I piętrze budynku „A” w kompleksie budynków KWP w Radomiu który jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami. Na stanowisku występują następujące czynniki: krajowe wyjazdy służbowe ze zmienną częstotliwością do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.


W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze (przy wejściu głównym, obok wind). Wejście do kompleksu budynków KWP w Radomiu mieszczących się przy ul. 11-go Listopada 37/59 jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację związaną z mianowaniem policjantów na stanowiska służbowe, zwalnianiem z tych stanowisk oraz przenoszeniem do pełnienia służby w innej jednostce Policji;
 • Opracowuje projekty decyzji administracyjnych dotyczące przebiegu służby policjantów;
 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć w przypadku odwołań od decyzji komendantów miejskich i powiatowych Policji, w stosunku do których Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu jest organem II instancji;
 • Opracowuje dokumentację związaną z powoływaniem policjantów na stanowiska komendantów miejskich i powiatowych Policji i ich zastępców oraz odwoływaniem z tych stanowisk, a także przygotowuje projekty decyzji w tych sprawach;
 • Przygotowuje dokumentację związaną z kierowaniem policjantów do właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • Ustala uprawnienia policjantów do nagrody rocznej oraz przygotowuje projekty decyzji w tych sprawach;
 • Opracowuje dokumentację związaną z mianowaniem na stopnie policyjne;
 • Przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno-rentowych policjantów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zakresy czynności)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomość przepisów Ustawy o Policji oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, kreatywność, szybkiego działania, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów, interpretacji obowiązujących przepisów i stosowania procedur, redakcyjne, analityczne, pracy zespołowej, komunikowania się, obsługi komputera (środowisko Windows i program MS Word)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Operatywność, samodzielność, innowacyjność.

Podobne oferty pracy

15 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie korupcją stres zwiazany z obsługą klientów zewnętrznych Zakres zadań...

15 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Kielce

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją stes związany z...

01 lip 2024

Oferta pracy Starachowice

Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Kielce

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w biurze, Praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności, Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy...