Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 133272

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca w biurze i w terenie,
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy  monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • Wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
 • Budynek  wyposażony jest w windę – klatka schodowa z szybem windowym oddzielona  od  pomieszczeń biurowych drzwiami z samozamykaczem,
 • Pomieszczenia higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Monitoruje i analizuje stan techniczny dróg orz określa potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przygotowuje materiały do postępowań przetargowych od strony merytoryczno-technicznej, prowadzi analizę kosztów utrzymania oraz monitoring wydatków w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg na poziomie Oddziału
 • Przygotowuje opracowania niezbędne w bieżącej pracy Punktu Informacji Drogowej (PID) – np. Operaty zimowego utrzymania dróg, przygotowuje informatory Zimowego Utrzymania Dróg dla mediów oraz Sztabu Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego oraz uczestniczy w pracach PID
 • Koordynuje proces przekazywanych informacji ( o sytuacji na drogach, o ruchu drogowym oraz o możliwych objazdach) ze szczególnym uwzględnieniem terminowości, współpracuje z właściwymi służbami w szczególności z Policją i Strażą Pożarną
 • Współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych, budowy i przebudowy chodników
 • Prowadzi sprawy związane z dzierżawą MOP tj. przygotowuje materiały do przetargu, bierze udział w przeprowadzaniu postępowania a następnie kontroluje dzierżawców. Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, miejsc kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów oraz współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego oraz Urzędami celnymi,
 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem nowych rozwiązań służących do utrzymania dróg, zarządzania i sterowania ruchem ( m.in. systemów osłony wizyjno-meteorologicznej dróg, systemów wstępnej preselekcji wagowej) oraz prowadzi sprawy związane z przystankami komunikacyjnymi
 • Współpracuje z innymi Wydziałami oraz Rejonami w zakresie prowadzonych spraw z bieżącego i zimowego utrzymania dróg, opracowania Programów Inwestycji i Aneksów do nich oraz analizuje i udziela odpowiedzi na skargi, zażalenia i wnioski obywateli i instytucji w zakresie działania komórki organizacyjnej
 • Kontroluje i prowadzi wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych sprawach przejazdów pojazdów nienormatywnych krajowych przewoźników drogowych i uzgadniania tras przejazdów, kontroluje i prowadzi sprawy związane z roszczeniami odszkodowawczymi w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi oraz prowadzi monitoring procedur odszkodowawczych, decyzji i postanowień administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów dot. dróg publicznych i ochrony pasa drogowego
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość sieci drogowej województwa
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Umiejętność obsługi komputera - dobra znajomość programów pakietu MS-Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe